IT- ja ohjelmistokehityshankkeen onnistuminen riippuu merkittävästi organisaation kyvystä kohdata epävarmuuksia ja hallinnoida riskejä. Tästä väittämästä tuntuu olevan konsensus alan ammattilaisten kesken, mutta kuinka usein olet silti törmännyt seuraaviin käytäntöihin:

  • Systemaattinen riskienhallinta puuttuu kokonaan. Potentiaaliset riskit listataan projektin alussa, eikä niihin enää palata tämän jälkeen.
  • Riskit kopioidaan aikaisemmista projekteista tai muista lähteistä, ja varsinainen riskianalyysi jää tekemättä.
  • Riskianalyysi tehdään ainoastaan projektipäällikön toimesta, eikä analyysia kommunikoida loppuorganisaatiolle.
  • Edellä mainituista kohdista huolimatta riskien kerrotaan olevan hallinnassa.

Käytännössä siis ymmärretään riskienhallinnan tärkeys, mutta silti siihen ei investoida tarpeeksi aikaa ja vaivaa. Mikäli systemaattista riskienhallintaa tehdään, tapahtuu se usein ainoastaan projektijohdossa. Hieman yleistettynä voidaankin jopa todeta, että riski on johdon käsite ja riskienhallintaprosessit määritellään johdon prosesseiksi. Valitettavasti.

Missä tällöin mennään vikaan? Oman kokemuspohjani kautta väittäisin, että paras ymmärrys isosta osasta potentiaalisia riskejä löytyy nimenomaan asiantuntijoilta. Organisaatioiden kokeneimmat asiantuntijat näkevät uudet riskit usein ennen muita ja heillä on myös paras käsitys siitä kuinka niihin pitäisi reagoida. Mikäli tämä osaamispotentiaali jätetään huomioimatta riskienhallinnassa, menettää organisaatio ison osan kyvystään kohdata epävarmuuksia ja ongelmia.

Mikä sitten estää osallistamasta koko organisaatiota riskienhallintaan?

Ensimmäinen ongelma on riskienhallintaprosessien jäykkyys, ainakin jos sen piiriin halutaan ottaa koko organisaatio. Riskienhallinta tulee olla jatkuva ja läpinäkyvä prosessi, missä kommunikaatio on kaksisuuntaista informaation jalostamisen mahdollistamiseksi.

Koko organisaation osallistamiseksi tulee riskienhallinta tuoda myös askeleen konkreettisemmalle tasolle, missä käsitteet ja menetelmät puhuttelevat myös asiantuntijoita. Asiantuntijat eivät usein puhu riskeistä riskeinä, vaan uhkina, ongelmina ja joskus jopa turhautumisen lähteinä. Sen sijaan, että ohjelmistokehittäjää pyydetään arvioimaan projektin riskitasoa, saadaan huomattavasti parempia tuloksia pyytämällä häntä arvioimaan valitun teknologia-alustan kypsyyttä tai sitä, saavutetaanko projektin tavoitteet nykyisellä suunnalla. Testaajalta voidaan vastaavasti kysyä, että näkeekö hän lopputuotteen laadun kehittyvän niin, että aikataulu ja tavoitteet kohtaavat. Jalostamalla eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä systemaattisesti voidaan löytää koko hanketta horjuttavat todelliset uhat.

Kolmanneksi koko organisaatiolla tulee olla jatkuva ymmärrys projektin tilasta ja tavoitteista. Valitettavan usein, varsinkin alihankituissa projekteissa, unohdetaan yhteisen vision ja sen ajattelua ohjaavan vaikutuksen merkitys. Yleinen oire tästä on asiantuntijatyön lyhytnäköisyys – heistä riippumattomista syistä. Mikäli kommunikaatio keskittyy ainoastaan seuraavan parin viikon tehtävien tai esimerkiksi seuraavan sprintin tasolle, jää koko projektin elinkaaren ajattelu helposti toissijalle. Tällaisessa tilanteessa eteenpäin katsova riskienhallinta on luonnollisesti hankalaa ellei mahdotonta, ja jää helposti yksinään projektinjohdon tai tilaajan harteille.

Hieman kertauksen omaisesti riskienhallinnan tulisi siis:

  • käyttää koko organisaation osaamispotentiaali hyödyksi,
  • olla täysin läpinäkyvää koko organisaatiolle,
  • olla jatkuva, jopa reaaliaikainen prosessi ja
  • mahdollistaa tiedon jatkuva jalostaminen.

Tähän mennessä markkinoilta ei ole löytynyt ratkaisua, joka taklaisi yllämainitut riskienhallinnan haasteet helpolla ja asiantuntijoita sitouttavalla tavalla. Tähän tyhjiöön olemme kehittäneet uuden sukupolven ratkaisun, joka julkaistaan Prosessipäivillä 25.4.2013. Ratkaisu kulkee nimellä Celkee Insight.